Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid: Deze algemene verkoopvoorwaarden (de
“Voorwaarden”) regelen: (a) de verkoop van producten vermeld in
de verkooporder (de “Producten” en de “Order”), en (b) alle
toekomstige verkopen van producten tussen B.L.A.H. Amsterdam
BV, AMSTERDAM, NEDERLAND (de “Verkoper”) en de
afnemer/koper, ook op basis van mondelinge afspraken. De
Voorwaarden vervangen en prevaleren boven alle andere
voorwaarden, overeenkomsten, commercieel gebruik en/of de
procedure. Mochten er tegenstrijdigheden tussen de verschillende
versies zijn, dan geldt de Engelse versie.

2. Bestellingen: (2.1) De Order vormt een onherroepelijke
aankoop, tenzij binnen 10 dagen na ontvangst van de Order door
de Verkoper, de Verkoper de Koper of de Koper de Verkoper
schriftelijk informeert, om de bestelling te annuleren. Als gevolg
van een dergelijke annulering wordt de overeenkomst ontbonden,
zonder dat de koper of de verkoper recht hebben op enige
schadevergoeding. (2.2) De koopovereenkomst wordt alleen
ingevoerd: (a) met een schriftelijke orderbevestiging afgegeven
door de verkoper voor aanvaarding, of (b) met de uitvoering van
de order door de verkoper, door het leveren van de producten,
zoals vastgelegd in artikel 5.2 hieronder. Gedeeltelijke levering
betekent alleen gedeeltelijke aanvaarding van de order. (2.3) Als
blijkt dat er niet voldoende artikelen zijn besteld van een specifiek
Product om het commercieel verantwoord te maken voor de
Verkoper om dat Product te exploiteren, is de Verkoper te allen
tijde gerechtigd om de Overeenkomst met betrekking tot dat
specifieke Product te annuleren. Verkoper zal in dat geval Afnemer
een vervangend Product aanbieden. Afnemer is echter in geen
geval verplicht gebruik te maken van het vervangende aanbod.

3. Prijs: Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen en de verwijzingen
naar de gefactureerde bedragen netto en exclusief BTW of andere
belastingen of heffingen op de prijs. Overige kosten worden
gereguleerd zoals beschreven in artikel 5.2. leveringsvoorwaarden.
De betaling van de aankoopprijs van de door de afnemer gekochte
producten, zal worden voldaan in de valuta zoals vermeld in de
order.

Welkomstkorting, deze geeft 10% korting op de eerste aankoop.

Deze is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.

4. Betalingsvoorwaarden: (4.1) De betaling van de producten
aan de Verkoper dient volledig te geschieden zoals aangegeven in
de acceptatie van orderbevestiging of in de factuur van de
Verkoper. De betalingstermijn is binnen 30 dagen na de
factuurdatum in het geval de verkoper een kredietverzekering voor
de afnemer ontvangt en in het geval de verkoper geen
kredietverzekering voor de afnemer ontvangt is de betalingstermijn
100% vooruitbetaling en is verplicht voor de afnemer. De Verkoper
heeft tegenover de Afnemer die niet tijdig zijn laatste openstaande
vorderingen heeft betaald dan wel – in voorkomend geval – die
niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar,
onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze
voorwaarden en / of de wet het recht om zekerheidsstelling voor
de betaling en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij
eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te
eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Verkoper en
Afnemer; (4.2) Indien de afnemer betaling nalaat of enige betaling
vertraagt, is het de verkoper toegestaan, onverminderd ieder ander
rechtsmiddel; (a) alle leveringen op te schorten totdat het gehele
bedrag is betaald, en/of (b) eisen dat de afnemer voldoende
zekerheid geeft voor de betaling binnen 5 dagen, en/of (c) alle
lopende bestellingen of leveringen te annuleren, 14 dagen na
verzending van een laatste aanmaning tot betaling aan de
afnemer, en/of (d) de goederen te verwijderen onder beding van
het eigendomsvoorbehoud van de verkoper door het terrein van de
afnemer te betreden. Elke vertraging in de betaling op de
aankoopprijs zoals vermeld in de order en elk ander bedrag
verschuldigd door de afnemer aan de verkoper van welke aard dan
ook maakt de betaling onmiddellijk opeisbaar. Om verdere schade
te voorkomen bij terugbetaling (bv. over de kosten van de
productopslag), is een standaard rente toegepast op basis van 1%
per maand, als gevolg van de voorziene betalingsdatum tot de
betaling. (4.3) De betalingen worden slechts beschouwd als
voldaan wanneer zij op de rekening van de verkoper zijn
geaccrediteerd. Betaling per cheque, letter of credit of
bankoverschrijvingsbewijs, indien aanvaard, zullen niet de betaling vervangen. (4.4) De afnemer mag geen verrekening of betalingen op schorten voor welke reden dan ook, zelfs als storingen,
gebreken of niet-conformiteit van de producten (“Storingen” of
“Storing”) zijn geclaimd.

5. Product leveringstermijn: (5.1) De leveringstermijn van de
producten is niet verplicht; De verkoper zal te goeder trouw
inspanningen leveren om binnen de termijn te leveren vermeld in
het vak “leverblok” zoals beschreven op orderbevestiging (met een
tolerantie van 15 werkdagen). Verschillende overeenkomsten zijn
niet van toepassing tenzij ze schriftelijk en getekend zijn
vastgelegd en zullen alleen van toepassing zijn op de order waarop
ze betrekking hebben. (5.2) Tenzij anders overeengekomen,
levering ” Ex Warehouse “. (5.3) Indien de afnemer de levering
van de producten niet in ontvangst neemt in overeenstemming met
de overeenkomst of geen stappen onderneemt die nodig zijn voor
het leveren van de producten, kan de verkoper: (a) het contract
beëindigen en de producten verkopen aan derden en/of (b) afname
eisen door de afnemer. Eventuele schade of kosten zijn voor
rekening van de afnemer. (5.4) Tenzij schriftelijk
overeengekomen, kan de verkoper elke order verdelen in een of
meer leveringen.

6. Controles van de hoeveelheid en de kwaliteit van de
geleverde producten: (6.1) De afnemer heeft de plicht om de
integriteit van de verpakking en de producten te controleren en de
vervoersdocumenten. (6.2) terugzending van de producten wordt
uitgesloten, tenzij (a) een afwijking is gemeld op grond van artikel
7.2 en (b) de verkoper de terugzending schriftelijk heeft
goedgekeurd. De referentiecode voor de terugzending moet op de
buitenkant van de verpakking worden gesteld door de afnemer.

7. Controle, garantie en aansprakelijkheid van de Verkoper:
(7.1) Binnen de voorwaarden en grenzen van deze algemene
verkoopvoorwaarden garandeert de verkoper (a) de levering van
de producten volgens de opdrachtbevestiging en indien een
bestelling in meerdere zendingen wordt verzonden, volgens de
leveringsdocumenten, (b) voorkomen van afwijkingen. De garantie
is niet van toepassing op verschillen in kleur, vorm of grootte van
de producten die binnen de normen van de tolerantie van de markt
komen. De garantie geldt niet voor onbelangrijke verschillen tussen
de monsters en de producten of de verschillen in kleur of
schakeringen tussen verschillende producten zoals gewoonlijk in de
gangbare markt wordt aanvaard. (7.2) In geval van afwijkingen na
uitwendig onderzoek van de verpakking, moet de afnemer een
schriftelijke klacht sturen naar de verkoper uiterlijk een werkdag na
ontvangst en een specifieke omschrijving van de afwijking. In het
geval van afwijkingen die niet duidelijk zijn aan de buitenkant van
de verpakking, moet de afnemer een schriftelijke klacht binnen 15
dagen na ontvangst van het product(en) maken, met een
specifieke omschrijving van de afwijking. Als de schriftelijke klacht
niet tijdig wordt ingezonden, zullen de producten geacht te zijn
geleverd in de gevraagde hoeveelheid en zonder afwijkingen. (7.3)
Het beroep op de garantie verjaart en kan niet door de afnemer
worden toegepast na 31 augustus (voor de producten van het
seizoen Lente-Zomer) en 31 januari (voor producten van het
Herfst-Winter seizoen) ofwel voor de hand liggende fouten of voor
niet voor de hand liggende fouten. Elke vordering op basis van
afwijkingen dient binnen de door artikel 7.2 gestelde termijnen te
worden ingezonden. (7.4) In het geval van geconstateerde
afwijkingen, is de verkoper slechts verplicht tot het volgende naar
eigen onbetwistbaar oordeel: (a) het leveren van de ontbrekende
producten aan de afnemer, of (b) vervanging van de defecte
producten geretourneerd door de afnemer op grond van artikel 6.2
of (c) het verminderen van de prijs van de producten. (7.5) De
afnemer zal de verkoper informeren, uiterlijk op het tijdstip van de
bestelling, van specifieke relevante wettelijke bepalingen
verbonden aan de levering of het gebruik van de producten. In het
geval van commissie, kan de afnemer geen claims doen met
betrekking tot deze bepalingen en de afnemer moet de verkoper
waarborgen tegen alle aanspraken van derden en de kosten. (7.6)
De verantwoordelijkheid van de verkoper mag niet hoger zijn dan
de terugbetalingen aan de afnemer van het betaalde bedrag voor
de gebrekkige producten.

8. Overmacht: De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade
veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van
de verkoper, waaronder toevallige gebeurtenissen, opstanden,
stakingen, blokkades, unie geschillen of werk aandoeningen,
ongevallen, breuk van installaties of machines, branden,
overstromingen, stormen, moeilijkheden of verhogingen van de
kosten van mankracht, materiaal, vervoer en verwerking van ruwe
materialen op de verkopers gebruikelijke bron van het aanbod,
moeilijkheden of stijging van de productiekosten van de producten
van de verkopers standaarden of moeilijkheden of verhoging van
de verzendkosten van de producten die gebruikelijke levertijd van
de verkoper voorbij gaan. In deze omstandigheden kan de
verkoper, naar eigen goeddunken, elke order of levering annuleren.

9. Vrijwaringsverplichtingen: De afnemer is vastbesloten om de
verkoper vrij te waren van elke kosten, schade of sancties die
voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van de producten,
wanneer het product niet voldoet aan de geldende normen of van
enige activiteit (zelfs promotie) tot de producten of de verpakking,
die een schending van het recht of aanspraken van derden
veroorzaken. De afnemer zal de verkoper onmiddellijk van deze
omstandigheden op de hoogte brengen en zal passende bijstand
verlenen aan de verkoper.

10. Beëindiging door de verkoper: Zonder afbreuk te doen aan
enige andere remedie, kan de verkoper, onmiddellijk middels een
schriftelijke mededeling zelfs per fax, de order beëindigen en
andere overeenkomsten met de afnemer: (a) indien de afnemer
failliet wordt verklaard, of een herstructurering of
insolventieprocedure wordt opgestart tegen hen (faillissement,
enz.) of indien een relevante petitie is overgelegd, of indien (b) een
verzoek wordt ingediend voor de aanstelling van een curator of
bewindvoerder voor het bedrijf van de afnemer, of (c) als of de
afnemer insolvent wordt of als de financiële voorwaarden van de
afnemer de garantie ten gunste van de verkoper wordt gevormd
door het eigen vermogen (bijvoorbeeld afnemer kunnen
beïnvloeden: terugtrekking of vermindering van garanties door
derden van kredieten van de verkoper); (d) in geval van een
wijziging in het aandeelhouderschap beëindiging van de laatste van
de afnemer, en/of (e) in ieder geval van beëindiging van een
andere overeenkomst (bijv. distributie, verkoop concessie, retail,
agentschap franchising , enz.) eventueel in kracht tussen de
afnemer en de verkoper en/of tussen de afnemer en B.L.A.H.
Amsterdam BV. In geval van intrekking, onder artikel 10, zullen alle
bedragen, voor welke reden die de afnemer aan de verkoper
verschuldigd is op het moment van de annulering van de bestelling
onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Algemene bepalingen: Geen van de rechten of
verplichtingen van de afnemer kan worden toegewezen. Geen
intellectuele eigendomsrechten of knowhow is toegewezen of in
licentie gegeven aan de afnemer met de aankoop van de
producten. Nietigheid van een of meer van de bepalingen van de
voorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen. Elke
wijziging en integratie moeten schriftelijk worden ingediend en
door de verkoper worden goedgekeurd. Verklaring
gegevensbescherming: de verkoper voldoet aan de geldende
wetgeving en verzamelt, archiveert en verwerkt alleen de gegevens
die nodig zijn voor de order en/of voor de opdracht (en) met de
afnemer, om een hoge kwaliteit te garanderen van de
dienstverlening, voor de veiligheid van de activiteiten en de
infrastructuur en voor de facturering. De afnemer aanvaardt dat de
verkoper gegevens informatie kan vragen over of het overdragen
ten aanzien van zijn betalingsverplichting gewoonten aan derden,
gebruik van de gegevens voor de diensten die voldoen aan
specifieke behoeften en voor specifieke commerciële aanbiedingen
en dat de gegevens kunnen worden verwerkt, zelfs in het
buitenland, niet alleen door de verkoper, maar ook door B.L.A.H.
Amsterdam BV of haar andere entiteiten voor dezelfde doeleinden.
De verkoper kan de gegevens van de afnemer aan derden
communiceren indien nodig om diensten te leveren of voor de
inning van vorderingen.

12. Intellectuele Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten
verbonden B.L.A.H. Amsterdam BV (inclusief de inhoud) zijn het
exclusieve eigendom van B.L.A.H. Amsterdam BV. B.L.A.H. Amsterdam BV en de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, overgedragen door
elektronische of conventionele middelen, gewijzigd, gekoppeld of
gebruikt op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van B.L.A.H. Amsterdam BV.

13. Beëindiging van de overeenkomst: Als de verkoper de
overeenkomst beëindigt wegens schending van enige
betalingsverplichting of andere materiële verplichtingen, is de
afnemer verplicht om medewerking te verlenen aan het ongedaan
maken of terug te keren van de ontvangen leveringen, maar ook
om een schadevergoeding gelijk aan 50% te betalen van de
orderwaarde van de items, onverminderd het recht van de
verkoper op volledige schadevergoeding.

14. Annulering van een order: Indien de afnemer een bestelling
annuleert voordat de betaling heeft plaatsgevonden, is de afnemer
verplicht tot betaling van 50% van het orderbedrag zoals vermeld
in de orderbevestiging, onverminderd het recht van de verkoper op
volledige schadevergoeding.

15. Eigendomsvoorbehoud: (15.1) Alle door de verkoper aan
afnemer geleverde en nog te leveren producten, al dan wel of niet
betaald door de afnemer, blijven het volledige eigendom van
verkoper totdat alle openstaande facturen, interesten en kosten
volledig zijn betaald door de afnemer aan de verkoper. (15.2)
Door de afnemer geleverde goederen, die krachtens artikel 15.1
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de afnemer
slechts worden doorverkocht in het kader van de normale
uitoefening van het bedrijf. De afnemer is niet bevoegd om de
goederen te verpanden of hierop enig ander recht te vestigingen
totdat alle openstaande facturen volledig zijn betaald aan de
verkoper. (15.3) Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of
er gegronde vrees bestaat dat hij/zij dat niet zal doen dan is de
verkoper gerechtigd om alle goederen, waarop het in artikel 15.1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer of derden die
de goederen voor de afnemer houden, weg te halen of weg te
doen halen. (15.4) Het eigendomsvoorbehoud komt niet te
vervallen bij betaling door derde die in de vordering van de
verkoper wordt gesubrogeerd.

16. Aanbiedingen: De afnemer is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming de verkoper producten van B.L.A.H.
Amsterdam BV te verkopen met een korting buiten de toegestane
verkoopperiode. De toegestane termijn voor de collectie
lente/zomer begint 15 juni en herfst/winter 1 januari.

17. Online Sales: Online verkoop van B.L.A.H. Amsterdam BV
gelicentieerde producten is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming. De afnemer is niet toegestaan om producten van
B.L.A.H. Amsterdam BV te verkopen of aan te bieden met korting
aan online webshops gehost door een derde partij zonder
schriftelijke toestemming (refererend naar partijen als:
‘winkelstraat.nl’, ‘Miinto.nl’, ‘exposar.com’, ‘56avenue.nl’,
‘localsunited.nl’, etc.).

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Elke order en
eventuele toekomstige verkoop van producten worden gereguleerd
door aanzienlijke Nederlands recht, met uitzondering van het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de
internationale verkoop van goederen (1980) en de bepalingen van
het Nederlandse internationaal privaatrecht. De verkoper kan er
echter voor kiezen om een geschil met de koper voor te leggen aan
de bevoegde rechtbank in de plaats waar het bedrijf van de koper
is geregistreerd of waar de koper officieel gevestigd is, en kan
kiezen of het recht van het land van toepassing is waar de koper
geregistreerd/gevestigd is. Geschillen over de voorwaarden of de
order zullen uitsluitend door het Hof van Amsterdam (Nederland)
worden beslist.

×

GET YOUR 10% DISCOUNT

We promise the latest B.L.A.H. news without data dumping, spam or any nonsense.